Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy medzi spoločnosťou ORAMA, s.r.o., Šrobárova 47, 058 01 Poprad, IČO: 46670491, DIČ: 2023524547, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č.: 26036/P, (ďalej len “Predávajúci”) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.vlozkydotopanok.sk

1.2. Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odoslala plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania.

1.3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.vlozkydotopanok.sk a ustanoveniami predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.

1.4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.vlozkydotopanok.sk (ďalej len “tovar”) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.5. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovej stránke www.vlozkydotopanok.sk sú: kontaktné telefónne číslo: +421 910 250 052 (pracovné dni od 8:00 do 16:00), e-mail: info@vlozkydotopanok.sk, bankové spojenie: IBAN: SK21 0200 0000 0030 2102 3053, BIC: SUBASKBX.

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná ich prepísaním a stlačením tlačidla ,,Aktualizovať košík”. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3. Kúpna zmluva je uzavretá vzájomným potvrdením elektronickej objednávky Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom e-mailu a telefónu.

2.4. V prípade ak Kupujúci toto potvrdenie požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, Kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

3. Cena, platobné a dodacie podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorý mu Predávajúci odošle na základe uzavretej Kúpnej zmluvy riadne a včas Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.vlozkydotopanok.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH v aktuálnej sadzbe platnej v Slovenskej republike.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru, bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronických bankonvých systémov – Trustpay, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Poštovné a balné účtujeme vo výške 3,50 € vrátane DPH.

3.6. Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v čo možno najkratšej dobe, do 10 pracovných dní od potvrdenia Kúpnej zmluvy, spravidla skôr. K tomu je treba pripočítať čas potrebný na doručenie, čo je spravidla 1 až 3 pracovné dni. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.

3.7. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru, alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

3.8. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka kontrolu hmotnosti zásielky, alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.

4. Záruka a Reklamačný poriadok

4.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

4.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.

4.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

Informovaním Predávajúceho e-mailom, telefonicky alebo listom poštou na adresu Predávajúceho: ORAMA s.r.o., Šrobárova 47, 058 01 Poprad

4.4. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

4.5. Na tovar poskytujeme záručnú dobu podľa zákona 24 mesiacov. Záručná doba sa vzťahuje na výrobnú vadu materiálov.

4.6. Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie sú vybavované písomne – poštou na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom na info@vlozkydotopanok.sk.

4.7. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním a akýchkoľvek iných zásahov, ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami. Na vady týchto pôvodov sa nevzťahuje záruka.

4.8. Tovar musí byť v pôvodom stave, ako bol prevzatý od Predávajúceho.

4.9. Postup pri reklamácii: Prosím pred reklamáciou nás informujte vopred na náš e-mail info@vlozkydotopanok.sk. Tovar odošlite niektorou z prepravných spoločností na vlastné náklady a to na adresu Predávajúceho : Orama s.r.o., Šrobárova 47, 058 01 Poprad. Do zásielky prosím vložte ‘Reklamačný formulár’, ktorý nájdete tu: https://www.vlozkydotopanok.sk/reklamacny_formular.pdf. Je nutné vyplniť všetky potrebné informácie a číslo vašej faktúry. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr maximálne však do 30 dní.

5. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu bolo doručené v uvedenej lehote. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ – fyzická osoba. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá právnická osoba ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v e-shope zakúpi tovar ‘na IČO’.

5.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru niektorou z prepravných spoločností na vlastné náklady a to na adresu Predávajúceho : ORAMA s.r.o., Šrobárova 47, 058 01 Poprad. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný informovať Predávajúceho. Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy je k dispozícii https://www.vlozkydotopanok.sk/formular_odstupenie_od_zmluvy.pdf

5.3. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

5.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 30-dňovej lehote: Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy (aj po 14-dňovej lehote) do 30 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

6. Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb, je v našom záujme osobné údaje chrániť pred zneužitím a pri ich ochrane postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

6.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť, ORAMA, s.r.o., so sídlom Šrobárova 47, 058 01 Poprad, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka 26036/P, prevádzkovateľ e-shopu www.vlozkydotopanok.sk, (ďalej len ‘správca’)

6.2.1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky vytvorenej na www.vlozkydotopanok.sk. Preto využívame údaje ako meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa.

6.2.2. Pre účely potrebnej komunikácie pri riešení vybavovania objednávky využívame Váš e-mail a telefónne číslo.

6.2.3. Osobné údaje môžeme uchovávať aj pre prípad skvalitnenia nami poskytovaných služieb, ktoré sú Vám určené. Napríklad formou zasielania informácií o novinkách a nových produktoch (prostredníctvom e-mailu), o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať.

6.2.4. Údaje môžeme poskytovať tretím stranám, a to len v nevyhnutnom rozsahu a len v prípade súdneho nariadenia, či vymáhania našich práv.

6.2.5. Údaje v prípade fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ako IČO, DIČ, IČ DPH poskytujeme za účelom správy dane a kontrolného výkazu aj príslušnému Daňovému úradu.

6.2.6. Osobné údaje taktiež uchovávame pre potreby spracovania účtovníctva.

6.2.7. Údaje môžu byť spracované pre marketingové účely (spracovanie e-mailu na zasielanie spokojnosti zákazníka, či zasielanie noviniek).

6.2.8. Pre zlepšenie našich služieb môžeme využívať súbory cookies.

6.3. V prípade poskytnutia našich služieb a realizácie objednávky poskytujeme Vaše údaje nasledovným tretím stranám: Slovenská pošta a.s.

6.4. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uchované správcom, je doba nevyhnutná, a to 10 rokov od doby realizácie objednávky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, čo znamená, že kedykoľvek môžete súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.

6.5.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a právo na prenosnosť údajov.

6.5.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonná povinnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na e-mailovú adresu info@vlozkydotopanok.sk

6.5.3. V prípade, že sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené nariadenie, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.6. Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR), ako aj s inými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zbierané a spracované len po nevyhnutnú dobu, v nevyhnutnom rozsahu a nie sú sprístupňované tretím stranám.

7. Alternatívne riešenie sporov

7.1. V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z.z.“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľ (ďalej v tomto článku len „spotrebiteľ“) oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

7.2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

7.3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

7.4. Spory môže kupujúci takisto riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov on-line, ktorý je dostupný na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

8. Zodpovednosť

8.1. Webové stránky www.vlozkydotopanok.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho súhlasu.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

9.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

9.3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

9.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.5. V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení platných noviel, všeobecným dozorným a kontrolným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Kontakt: Odbor ochrany spotrebiteľa, telefón: 02/58 27 21 59.